Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam
Welkom
Wie zijn wij
Wat is Mensendieck
Aanmelden
Voor wie
Vergoedingen
Verwijzingen
Praktijkreglement
Betalingsvoorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenreglement
Openingstijden
Contact en route
Nieuws
Links

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring oefentherapie Mensendieck Edam – Volendam

 Als praktijk vinden wij het belangrijk dat uw privacy gewaarborgd wordt. Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam, gevestigd aan Plutostraat 40, 1131 WG in Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

 Papaverstraat 24a

 1131 HK Volendam

 www.mensendieckedam-volendam.nl

 0229 369032

 Persoonsgegevens die wij verwerken

 Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 -        Voor- en achternaam

 -        Geslacht

 -        Geboortedatum

 -        Geboorteplaats

 -        Adresgegevens

 -        Telefoonnummer

 -        E-mailadres

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 -        Gezondheid

 -        Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 -        Burgerservicenummer (BSN)

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mensendieckedam-volendam.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Onze website is echter alleen gericht op informatieve doeleinden. De persoon kan zelf bepalen om telefonisch of via email contact op te nemen, dit gaat niet via de website.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 -        Het afhandelen van uw betaling. Bij wanbetaling zijn wij genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. Hierbij worden uw gegevens doorgegeven, zodat wij deze taak uit handen kunnen geven.

 -        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 -        Het registeren van uitgevoerde verrichtingen en behandelingen

 -        Het registreren van veranderingen in uw gezondheid i.v.m. vooruitgang van de behandeling

  

Geautomatiseerde besluitvorming

 Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam) tussen zit. Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 Winmens (Fairware); Dit systeem wordt gebruikt om een dossier op te bouwen. De behandelgegevens worden hierin verwerkt en met dit programma wordt tevens gedeclareerd. Het systeem voldoet aan de eisen vanuit de zorgverzekeraar en de richtlijn ‘Verslaglegging’ van de beroepsvereniging VvOCM. Deze dossiervoering is digitaal en beschermd met een wachtwoord op een beveiligde laptop.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                                 > 15 jaar > Verplichte bewaartermijn

 Personalia, adres                                                          > 15 jaar > Verplichte bewaartermijn

 Patiëntendossier (behandelinformatie)                   > 15 jaar > Verplichte bewaartermijn

 Uitzondering op bovenstaande is uitdrukkelijk op schriftelijk verzoek het verwijderen van het dossier.

 Delen van persoonsgegevens met derden

 Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Gegevensverstrekking aan Nivel ter bevordering van gezondheidszorg

 Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mensendieckedam-volendam.nl.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Oefentherapie Mensendieck Edam-Volendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mensendieckedam-volendam.nl

 

 

 

Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam  | 0299 369032 info@mensendieckedam-volendam.nl