Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam
Welkom
Wie zijn wij
Wat is Mensendieck
Aanmelden
Voor wie
Vergoedingen
Verwijzingen
Praktijkreglement
Betalingsvoorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenreglement
Openingstijden
Contact en route
Nieuws
Links

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut
Mensendieck zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 

1.    De patiënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere
      behandeling oefentherapie Mensendieck.
 

2.     Wanneer de patiënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt
        minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut
        Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening
        te brengen.
        Het verzuimtarief bedraagt het volledige behandeltarief. Dit bedrag dient
        door de patiënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt
        dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient
        de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
 

3.     Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de
        oefentherapeut Mensendieck bij wie de patiënt onder behandeling
        is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 

4.      Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt van
        rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling
        gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt de wettelijke
        rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van
        algehele voldoening. De oefentherapeut Mensendieck is eveneens
        gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat
        enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere
        rechten welke de oefentherapeut Mensendieck heeft.
 

5.     Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke
        incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt.
        De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van
        het te vorderen bedrag.
 

6.     Indien de patiënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren
        maakt, moet de patiënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van
        de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving
        aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen
        vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar
        verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
 

7.     Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van
        de juistheid van hetgeen de patiënt aan de
        oefentherapeut Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens
        van de oefentherapie Mensendieck van beslissende aard.


 8.    Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen
        patiënt en oefentherapeut Mensendieck, waarop deze voorwaarden
        van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden
        beslecht door de competente rechter.
 

Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam  | 0299 369032 info@mensendieckedam-volendam.nl